Hvor godt kender du Danmark?

Nyheder

Har vi nogle smitsomme sygdomme i Danmark? Ja, det har vi og vi har også vaccinationer mod dem.

Det er forældrenes valg om et barn skal vaccineres eller ej, og en aktuel og  sygdom der er værd at kende når du går op til en test i dansk indfødsret, er mæslinger.

Mæslinger er den mest smitsomme sygdom vi kender til i Danmark. Den er luftbåren hvilket betyder at hvis du passerer en smittebærer på gaden, kan du blive smittet.

Influenza, som er den mest udbredte virus, er for eksempel ikke luftbåren. Den kræver fysisk kontakt for at blive overført. Smitten kan ske ved at nogen nyser dig i hovedet, eller du rører ved sekret fra en der er smittet.

Mæslingeudbruddet har bredt sig til hele Europa og indtil videre er der registreret 13 dødsfald, på grund af influenza i Europa.

Der er registreret mæslinger hos  små børn i Danmark men ingen dødsfald de seneste år. Danmark har status som havende elimineret mæslinger. Dette betyder at minimum 95% af alle børn under 1 år får 2 MFR -vacciner mod mæslinger, og dermed er resistente resten af livet.

Grunden til man er så obs på mæslinger i Danmark , og det har fyldt en del i medierne, er både for at opretholde elimineringsstatussen men også fordi der er kommet en ny tendens blandt førstegangsforældre, hvor de vælger at ikke lade deres børn vaccinere med paraply vaccinen i 15 måneders alderen.

Forældrene mener at det et sundere og mere naturligt at lade børnene få sygdommene og  udvikle immunsystemet selv.

Så hav dine vacciner på plads inden din indfødsret test, så du ikke får mæslinger undervejs.

Tivoli

Categories: Nyheder
Comments: No

Tivoli Haven eller bare Tivoli, er verdens næstældste fungerende forlystelsespark lige efter Dyrehavsbakken. Tivoli skal du kende, ikke bare fordi du skal op til testen i dansk indfødsret, men også fordi haven i sig selv er helt spektakulær og helt klart et besøg værd.

Tivoli er speciel fordi haven ligger midt i Københavns centrum og du finder du en af verdens ældste rutchebane fra 1914. Faktisk er den bygget af den samme ingeniør, Walther Queenland fra Irland, som senere byggede rutchebanen på Bakken i 1932.

Da Tivoli åbnede i 1843 hed det ”Tivoli og Vauxhall” og var opkaldt efter forlystelsesparkerne ”Les Jar din De Tivoli” i Paris.

I Tivoli finder du ud over forlystelserne, Pantomimeteatret som er den ældste bygning i Tivoli. Det afløste Tivoliteatret i 1874 og er en fredet bygning. Pantomine teatret er idag den eneste af sin slags i verden, og der opføres dagligt pantomime forestillinger med de 4 figurer Harlekin, Columbine, Kassander og Pjerrot (Pjerrot optræder også på DyrehavsBakken).

Tivoli Haven huser også en af verdens højeste karruseller, Himmelskibet, der er 80 meter høj.

Tivoli er i dag en stor virksomhed der udover selve haven, består af Tivoli Hotel, tivoli.dk en online casino side og restauranten Tivoli Hjørnet.

De seneste nyheder fra Tivoli, er de store udvidelser og retssager for eneret på navnet ”tivoli” og de har skabt delte meninger danskerne imellem. Nogen mener at det er på tide at Tivoli får overskud i kassen, og andre synes at udvidelserne er blevet for kommercielle.

Hvad enten du er til det nye eller det gamle Tivoli, kan du tage i haven og nyde København før eller efter din danske indfødsret test og rocke med når der er gratis fredagsrock på ”Plænen”i hele sommerperioden.

 

If thеrе іѕ оnе thіng thаt саn bе ѕаіd аbоut thе сurrеnt gоvеrnmеnt іn Dеnmаrk, іt’ѕ thаt thеу аrе bесоmіng rаthеr рrеdісtаblе. Aсtіvе сіtіzеnѕhір tеѕt (mеdbоrgеrѕkаbѕрrøvе) іѕ, ѕіnсе 2016, аn аddіtіоnаl rеquіrеmеnt fоr thоѕе whо аррlу fоr a реrmаnеnt rеѕіdеnсу іn Dеnmаrk. Thе gоvеrnmеnt dесіdеd tо fоllоw thе lеаd оf thе Unіtеd Kіngdоm, thе Nеthеrlаndѕ аnd ѕеvеrаl оthеr Eurореаn соuntrіеѕ thаt іntrоduсеd a ѕіmіlаr tеѕt.

Hоw іѕ thе рrосеdurе?

Yоu саn bесоmе a Dаnіѕh сіtіzеn іn twо wауѕ: іf аt lеаѕt оnе оf уоur раrеntѕ іѕ a Dаnіѕh сіtіzеn, оr іf уоu аррlу fоr іt, іndереndеnt оf уоur раrеntѕ’ ѕtаtuѕ.  Dеnmаrk hаѕ a vеrу unuѕuаl wау оf grаntіng сіtіzеnѕhір. Yоu аrе fоrmаllу іnсludеd іn a lеgаl bіll, раѕѕеd оn thе mаjоrіtу bу thе Pаrlіаmеnt. Thеѕе bіllѕ аrе оnlу раѕѕеd twісе a уеаr, аnd thе lаtеѕt оnе wаѕ роѕtроnеd bесаuѕе оf thе еlесtіоn іn Junе. In mоѕt other соuntrіеѕ, сіtіzеnѕhір іѕ hаndlеd bу thе аdmіnіѕtrаtіоn, lіkе е.g. реrmаnеnt rеѕіdеnсе реrmіt, аnd Dеnmаrk’ѕ dеmаndѕ аrе аmоng thе tоughеѕt іn thе wоrld. In Swеdеn, fоr іnѕtаnсе, уоu саn аррlу аftеr 4 уеаrѕ аnd mоѕt реорlе wіll mееt thе dеmаndѕ. Thе рrосеѕѕіng tіmе wіll uѕuаllу bе mоrе thаn оnе уеаr.

Rеtrоѕресtіvе lеgіѕlаtіоn

Quіtе ѕurрrіѕіnglу, thе rеԛuіrеmеntѕ wіll hаvе rеtrоѕресtіvе еffесt, аѕ аll thе реndіng аррlісаtіоnѕ durіng thе lаѕt 14 mоnthѕ wіll bе rе-рrосеѕѕеd, еvеn іn thе саѕеѕ whеrе thе аррlісаnt mеt thе rеԛuіrеmеntѕ whеn аррlуіng. Thіѕ соvеrѕ 1,950 реrѕоnѕ. Sоmе hаvе еvеn rесеіvеd a lеttеr, іnfоrmіng thаt thе dеmаndѕ аrе fulfіllеd аnd thе реrѕоn wіll bе іnсludеd іn thе nеxt bіll. 3,300 аррlісаtіоnѕ wеrе роѕtроnеd bесаuѕе оf thе nаtіоnаl еlесtіоn іn Junе. Dіѕреnѕаtіоnѕ bесаuѕе оf mеntаl іllnеѕѕ, whісh thе Pаrlіаmеnt hаd аlrеаdу аррrоvеd, wеrе аlѕо сlоѕе tо bеіng саnсеlеd, but a mаjоrіtу bаѕеd оn Lіbеrаl Allіаnсе mаdе ѕurе thеу wеrе uрhеld.

Whу іѕ сіtіzеnѕhір ѕо іmроrtаnt?

Dаnіѕh сіtіzеnѕhір gіvеѕ ассеѕѕ tо a Dаnіѕh раѕѕроrt, rіght tо vоtе аt nаtіоnаl еlесtіоnѕ, runnіng fоr Pаrlіаmеnt, ассеѕѕ tо jоbѕ аѕ a сіvіl ѕеrvаnt (е.g. роlісе оr mіlіtаrу) аnd tо rерrеѕеnt Dеnmаrk аt ѕроrtѕ еvеntѕ. At thе ѕаmе tіmе, уоu bесоmе a сіtіzеn оf thе EU wіth thе rіghtѕ thаt соmе frоm thіѕ, е.g. mоvіng tо аnоthеr EU соuntrу. Cіtіzеnѕhір іѕ аlѕо thе оnlу thіng thаt рrоtесtѕ уоu frоm еxрulѕіоn (реrmаnеnt rеѕіdеnсе реrmіt dоеѕ nоt).

If уоu dоn’t hаvе a Dаnіѕh раѕѕроrt, уоu wіll hаvе еіthеr a nаtіоnаl раѕѕроrt frоm уоur соuntrу оf оrіgіn оr a соnvеntіоn раѕѕроrt оr fоrеіgnеr’ѕ раѕѕроrt іѕѕuеd bу thе Dаnіѕh ѕtаtе. Thіѕ саn mаkе іt vеrу dіffісult tо trаvеl оutѕіdе оf thе Sсhеngеn аrеа. Emоtіоnаllу, thе Dаnіѕh раѕѕроrt аlѕо hаѕ a grеаt ѕіgnіfісаnсе fоr mаnу реорlе.

Conclusion

Eѕресіаllу fоr rеfugееѕ, сіtіzеnѕhір іn thе nеw соuntrу mеаnѕ a lоt. Whеn thе rеԛuіrеmеnt bесоmеѕ іmроѕѕіblе tо mееt thіѕ іѕ ѕееn аѕ іf уоu аrе nоt wеlсоmе аnd fоrеvеr оf lеѕѕ vаluе thаn thе nаtіvе рорulаtіоn, nо mаttеr hоw lоng уоu ѕtауеd hеrе. It іѕ аlѕо a dеmосrаtіс рrоblеm whеn thе раrt оf thе рорulаtіоn wіth thе wеаkеѕt аttасhmеnt tо thе lаbоr mаrkеt аnd thе ѕhоrtеѕt lеvеl оf еduсаtіоn аrе еxсludеd frоm vоtіng.

Alrеаdу, 450,000 rеѕіdеntѕ іn Dеnmаrk dо nоt hаvе thе rіght tо vоtе іn nаtіоnаl еlесtіоnѕ. Thіѕ уеаr, оnlу 2 оut оf thе Dаnіѕh раrlіаmеnt’ѕ 279 mеmbеrѕ hаvе a nоn-Dаnіѕh еthnіс bасkgrоund. Sееn tоgеthеr wіth thе nеw, lоw Intеgrаtіоn аllоwаnсе fоr nеwсоmеrѕ, wе ѕее a рісturе оf dеlіbеrаtе dіѕсrіmіnаtіоn саrrіеd оut bу thе ѕtаtе.

Der kommer mange mennesker fra mange forskellige lande til Danmark med mange forskellige formål. For nogle af disse mennesker er målet at blive dansk statsborger. Det tager i gennemsnit 14 – 16 måneder at få behandlet en sådan ansøgning. Som led i ansøgningen kræves det bl.a. at man har bestået en indfødsretsprøve og er selvforsørgende, førend Justitsministeriet afgør, om de vil tildele personen statsborgerskab.

I 2016 fik 15.028 mennesker tildelt statsborgerskab, imod 4.498 i 2015, 4.786 i 2014, 1.863 i 2013 og 3.671 i 2012. Grunden til, der er så mange flere, der har fået tildelt statsborgerskab i 2016, er en lov fra 2015, der muliggør dobbelt statsborgerskab.

Fordelingen af tildelte statsborgerskaber i 2016 per land fordeler sig således:

 • 2917 fra Irak
 • 1621 fra Afghanistan
 • 995 fra Somalia
 • 977 fra Tyrkiet
 • 641 fra Pakistan
 • 493 fra Bosnien-Hercegovina
 • 453 fra Irak
 • 348 fra Kina
 • 310 fra Kosovo
 • 277 fra Marokko
 • 277 fra Sverige
 • 261 fra Vietnam
 • 238 fra Island
 • 234 fra Sri Lanka
 • 232 fra Rusland
 • 228 fra Ukraine
 • 211 fra Indien
 • 174 fra Polen
 • 170 fra Filippinerne
 • 169 fra Makedonien
 • 142 fra Thailand
 • 137 fra Libanon
 • 132 fra Myanmar
 • 117 fra Jugoslavien
 • 110  fra Tyskland
 • 110 fra USA
 • 101 fra Rumænien
 • 93 fra Finland
 • 88 fra Syrien
 • 85 fra Storbritannien
 • 75 fra Ghana
 • 74 fra Serbien
 • 71 fra Nigeria
 • 68 fra Uganda
 • 67 fra Brasilien
 • 67 fra Jordan
 • 57 fra Indonesien
 • 55 fra Sudan
 • 54 fra Etiopien
 • 53 fra Egypten
 • 52 fra Litauen
 • 51 fra  Cameroun
 • 49 fra Norge
 • 47 fra Serbien og Montenegro
 • 46 fra Nederlandene
 • 46 fra Aserbajdsjan
 • 44 fra Forbundsrepublikken Jugoslavien,
 • 44 fra Letland
 • 42 fra Burundi
 • 41 fra Dem. Rep. Congo
 • 39 fra Kenya                        
 • 38 fra Hviderusland
 • 38 fra Eritrea
 • 38 fra Armenien
 • 36 fra Canada
 • 36 fra Rwanda
 • 35 fra Bangladesh
 • 35 fra Peru
 • 32 fra Australien
 • 30 fra Bulgarien
 • 28 fra Tunesien
 • 27 fra Nepal
 • 25 fra Israel
 • 25 fra Elfenbenskysten
 • 25 fra Usbekistan
 • 24 fra Sydafrika
 • 23 fra Frankrig
 • 23 fra Montenegro
 • 22 fra Algeriet
 • 22 fra Spanien
 • 22 fra Gambia
 • 21 fra Tanzania
 • 20 fra Estland
 • 19 fra Georgien
 • 19 fra Rep. Congo
 • 18 fra Italien
 • 17 fra Albanien
 • 16 fra Ungarn
 • 16 fra Mexico
 • 16 fra Chile
 • 15 fra Cuba
 • 15 fra Venezuela
 • 15 fra Argentina
 • 15 fra Moldova
 • 14 fra Cambodja
 • 14 fra Tjekkiet
 • 14 fra Kroatien
 • 13 fra Columbia
 • 12 fra Slovakiet
 • 12 fra Togo
 • 11 fra Ecuador
 • 10 fra Sierra Leone
 • 9 fra Kasakhstan
 • 9 fra Sovjetunionen
 • 9 fra Yemen
 • 8 fra Portugal
 • 8 fra New Zealand
 • 8 fra Zambia
 • 7 fra Belgien
 • 7 fra Angola
 • 7 fra Honduras
 • 7 fra Sydkorea
 • 7 fra Zimbabwe
 • 6 fra Liberia
 • 6 fra Mellemøsten uoplyst
 • 6 fra Bahrain
 • 5 fra Irland
 • 5 fra Guyana
 • 5 fra Østrig
 • 5 fra Schweiz
 • 5 fra Nicaragua
 • 5 fra Kuwait
 • 5 fra Tjekkoslovakiet
 • 4 fra Guatemala
 • 4 fra Senegal
 • 4 fra Guinea
 • 4 fra Japan
 • 4 fra Burkina Faso
 • 4 fra Namibia
 • 4 fra Slovenien
 • 3 fra Malaysia
 • 3 fra Singapore
 • 3 fra Bolivia
 • 3 fra Mozambique
 • 3 fra Luxembourg
 • 3 fra Kirgisistan
 • 3 fra Grækenland
 • 3 fra Dominikanske Republik
 • 3 fra Botswana
 • 2 fra Madagaskar
 • 2 fra Taiwan
 • 2 fra Dominica
 • 2 fra Costa Rica
 • 2 fra Benin
 • 2 fra El Salvador
 • 2 fra Libyen
 • 2 fra Panama
 • 1 fra Jamaica
 • 1 fra Malta
 • 1 fra Samoa
 • 1 fra Fiji
 • 1 fra Ækvatorialguinea
 • 1 fra Turkmenistan
 • 1 fra Tadsjikistan
 • 1 fra Mali
 • 1 fra Mongoliet
 • 1 fra Uruguay
 • 1 fra Trinidad og Tobago
 • 1 fra Mauretanien

Derudover var 415 mennesker statsløse, inden de fik tilkendt dansk statsborgerskab. 2 er uoplyst.

Skolegang og uddannelse er meget vigtigt i Danmark, alle danskere skal modtage en eller anden form for undervisning.

I denne artikel vil jeg se på vigtigste ting man skal huske om skole og uddannelse i Danmark.

Alle børn i Danmark skal gå mindst 10 år i skole. De fleste børn går i folkeskolen, som vare 10 år og er gratis for alle danskere.

Normalt i danske folkeskoler, er eleverne inddelt i forskellig klasser, med enten en eller flere klasselærere tildelt til hver klasse. Nogle gange skifter man lærer undervejs i skoletiden, men ofte har man den samme klasse lærer tilknyttet hele skolegangen. Det er klasselæreren som står for kontakten mellem skolen og forældrene.

Man bestemmer selv efter 9. Klasse om val vil tage 10. Klasse eller om man vil videre i uddannelsessystemet.

I Danmark er det populært at hvis man vil tage 10. Klasse, så tager man den på en efterskole.

På efterskoler bliver der ofte undervist i almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Men derudover bliver der også undervist i en række valgfrie fag, som ofte er mere kreative eller praktiske i natur. Fagene variere fra skole til skole, og man kan ofte finde efterskoler som er specialiseret i en speciel faggren.

I folkeskolen bliver der ofte undervist i dansk historie og andre samfundsfag, samt matematik og sprog. Ofte er de sprog der bliver undervist i engelsk og tysk. Det er undervisningsministeriet som beslutter hvilke mål der skal opnås med de enkelte fag. Derudover er det den enkelte lærer som beslutter hvordan undervisningsforløbet skal se ud.

I Danmark bliver karaktererne opdelt efter det der kaldes 7-trins-skalaen. Med andre ord så er er 7 forskellige karakterer som man kan modtage. Den bedste karakter man kan få er 12, mens den laveste karakter er -3, man skal minds have…. For at bestå. Denne karakter skala bliver brugt hele vejen igennem uddannelsessystemet, lige fra folkeskolen til universitetet.

Mindst en gang om året bliver forældrene indkaldt til en samtale med barnets lærere, disse møder hedder skole-hjem-samtaler. I den mindre klasser er eleverne ikke med, men ofte når børnene kommer i de større så bliver de inviteret med til møderne. På disse møder bliver der talt om hvordan barnet klare sig i skolen, både i de forskellige fag, men også hvordan det går sammen med de andre elever.

En anden form for møder der bliver holdt på enhver skole er klassemøder, eller forældremøder, disse møder holdes mindst en gang om året. På møderne fortæller klasselæreren om hvordan det går internt i klassen mellem de forskellige elever. Det er også på disse møder at man diskutere forskellige regler som skal gælde i klassen.

Er du klar til statsborgerskabsprøven? Dette online træningsprogram hjælper dig med at bestå det.

Er du klar til statsborgerskabsprøven? Dette online træningsprogram hjælper dig med at bestå det.

 

Meningen med statsborgerskabsprøven er at prøvedeltagerne skal kunne bevise at de har kendskab til Danmark og forskellige ting som har med Danmark at gøre.

Værnepligt i Danmark

I Danmark har alle mænd pligt til at beskytte landet hvis det skulle være nødvendigt, i Danmark hedder denne pligt værnepligt. Når danske mænd fylder 18 år så bliver de indkaldt til ”Forsvarets Dag”. Selvom der ikke er værnepligt for kvinder i Danmark, så kan de sagtens melde sig til værnepligt. Hvis der ikke er nok frivillige til værnepligt så skal Alle egnede mænd trækker et lodnummer, hvilket betyder at med mindre man trækker et frinummer, så skal man aftjene værnepligt.

Dagplejer i Danmark

I Danmark er der mange forskellige muligheder for at få sit barn passet, alle børn har ret til en plads i et pasningstilbud. Dog er det forskelligt hvilke tilbud en kommune tilbyder. En af de muligheder kommuner tilbyder dagpleje.

En dagpleje er en pasnings mulighed som er et alternativ til vuggestuen. For det meste er det børn fra 6 mdr. til 3 år som bliver passet i dagplejer. Det gode ved en dagpleje er at det for det meste kun er 2-4 andre børn som er I den samme dagpleje. Der er visse krav som skal overholdes for at en person kan blive godkendt som dagpleje.

Regler for ægteskab i Danmark

Der er visse regler for ægteskab i Danmark. Den mest vigtige regel er at man kun må være gift med en person ad gangen, med andre ord er det ikke tilladt i Danmark at have mere end en ægtefælle. Derudover skal man normalt være fyldt 18 år før man bliver gift, dog kan man i visse tilfælde blive gift før. I Danmark kan man blive gift med en person af begge køn, med andre ord  kan homosexuelle blive gift i Danmark. Der er en lov i Danmark som siger at man ikke kan gifte sig med en anden person hvis der er mod deres vilje, med andre ord er arrangerede ægteskaber ikke tilladt i Danmark.

Højskoler i Danmark

I Danmark er der en tradition for at alle borgere skal have en mulighed for at modtage viden om samfundet. En del af denne tradition er Højskole ophold. I forhold til almindelige skoler er der på en højskole mere fokus på at man lære nye mennesker at kende, mens man udvikler sig fagligt og personligt. I forhold til almindelig skole vare højskoleophold ofte kun en uge, men de kan også tage helt op til et halvt år. Højskoletanken er inspireret af N.F.S. Grundtvig som var en dansk digter og præst.

Danmarks No. 1 træningsprogram for statsborgerskabsprøven

Er du klar til statsborgerskabsprøven? Dette online træningsprogram hjælper dig med at bestå det.

Den nye prøve

Categories: Nyheder
Comments: 1

Statsborgerskabsprøve

Den meget omdiskuterede statsborgerskabsprøve som kom til verden under den daværende VKO regering er nu blevet genovervejet af den nye regering. Statsborgerskabsprøven er blevet ændret, så den så at sige, er blevet gjort lettere for nydanskerne at bestå, da den nu også vil tage deres nuværende liv i Danmark til efterretning. Ergo, statsborgerskabsprøven er blevet ændret, og denne artikel vil forklare, på hvilke punkter denne prøve er blevet ændret, og hvorfor den eftersigende skulle være bedre end den gamle statsborgerskabsprøve.

Den nye prøve

Før i tiden hed den gamle statsborgerskabsprøve for ”indfødsretsprøven” men det var dybest set, det samme formål. Testen er struktureret sådan, at du skal besvare en række spørgsmål, hvert spørgsmål er multiple-choice, og omhandler dansk kultur, historie og værdisæt. Den nye prøve vil dog gøre det lettere, ved at stille mere enkle spørgsmål – ergo, man skal ikke som nydanskere kende alt til Grundtvig eller den danske kongerække igennem tiden. Spørgsmålene vil derfor blive gjort mere tidssvarende, og knap så ”historisk” mindede ned til den mindste detalje. Dette giver god mening, da den gamle indfødsretsprøven var meget vanskellig for mange nydanskere.

Prøvens Pris

Det er blevet bestemt at prisen for at deltage i prøven, skal koste 693 kroner, og her har man 45 minutter til at klare 32 af de 40 spørgsmål. At prøven har en pris, er blevet kritiseret af mange, men regeringen mener at det er med til at skærpe nydanskernes lyst til at læse og forsøge at klare prøven i første hug, derved mindske den eventuelle omkostning der er, ved at skulle udarbejde en ny række af spørgsmål, hver gang.

Hjælp til at klare prøven

Man er ikke helt på bare ben når man skal tage prøven. Ministeriet for Undervisning har udarbejdet et pensum, som er frit tilgængeligt for alle som ønsker at tage prøven, så vil man bestå kan man læse dette forud definerede pensum, præcist som var det en almindelig eksamen i skolen. Emnerne vil være givet, og sideantallet også.

At blive dansk statsborger er ikke altid lige nemt. Morten Bødskov, justitsminister, har blandt andet udtalt :”Det er noget særligt at blive dansk statsborger, og derfor skal kravene være høje, men også realistiske at leve op til.”

 Tidligere skulle en udlænding gennemføre indfødsretsprøven for at blive dansk statsborger, men denne test bliver nu erstattet af statsborgerskabsprøven. Man formoder, at den nye prøve vil gøre det nemmere at gennemføre, og grundet denne lempelse vil det altså i fremtiden blive lettere for udlændinge at opnå dansk startsborgerskab. Dette nye tiltag er der mange forskellige holdninger til alt efter hvilken politik, den enkelte person går ind for.

 Regeringen og Enhedslisten har sammen indgået denne aftale, som vil være med til at fremme integrationen i det danske samfund. Den træder i kraft d. 15/06-13, men dog vil den først næste år omkring samme tid være klar til brug. Selv udtaler Enhedslisten, at dette er et opgør med den gamle regering, som havde nogle ”helt umenneskelige regler”.

 Prøven er en multiple choice-test, og for at bestå skal man svare rigtigt på 32 spørgsmål ud af 40. Det kræver, at man har en forståelse samt viden omkring den danske kultur, Danmarks historie og generelt det danske samfund i helhed. For at forbedre sig til prøven anbefales det, at man læser pensumet, som Ministeriet for Børn og Undervisning har udarbejdet.

Gennem tiden har tidligere prøver for at opnå statsborgerskab fået meget kritik, da den almene danske borger også vil have store vanskeligheder ved at bestå testen. Nu får udlændinge også muligheden for at få dansk statsborgerskab, selvom de har et lavt uddannelsesniveau. Kravet til danskkundskaberne bliver også ændret, hvilket betyder, at ansøgerne i fremtiden skal bestå danskuddannelsernes prøve i Dansk 2 i stedet for Dansk 3. På samme måde bliver selvforsørgelseskravet også anderledes, som betyder, at ansøgerne nu skal have været selvforsørgenede i to et halvt år ud af de seneste fem år, hvilket før var hele fire år.

Lov om en statsborgerskabsprøve (Feb II)
Lovforslaget indebærer en bemyndigelse for justitsministeren til efter forhandling med
børne- og undervisningsministeren at etablere en statsborgerskabsprøve. Samtidig ophæves lov om en indfødsretsprøve. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

 
Translate »